ALT YÜKLENİCİNİN İPOTEK HAKKI

TMK 893/III hükmüne göre; Bir taşınmaz üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek veya vermeden emek sarf ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya yükleniciden alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkârlar yasal ipotek hakkına sahiptir. Asıl yüklenicinin inşaat alacağı için ipotek hakkından bağımsız şekilde alt yüklenici de koşulları gerçekleştiği takdirde inşaat üzerinde yasal ipotek hakkını kullanabilir. Bu hakkın kullanımı için taşınmaz yapı maliki ile akdi ilişki zorunluluğu yoktur.

Taşınmaz malikinin kanuni ipotek yükümlülüğü akdî ilişki sebebiyle sorumlu olduğu yapı alacak ve alacaklıları ile sınırlı tutulamaz.’’

Yargıtay 15. HD T. 21.4.2016 E. 2015/5673 K.2016/2437

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü