İNŞAAT SÖZLEŞMEYE VE İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILMASI DURUMUNDA İZLENECEK YOL NEDİR?

 

Bir İnşaatın imar mevzuatına ve sözleşmeye aykırı olması, tek başına sözleşmeden dönülmesine olanak vermez. İnşaatın yasal duruma getirilme olanağı bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Aykırılığın giderilmesi olanaklıysa Müteahhitte uygun süre ( aykırılığın giderilmesini sağlayacak kadar olmalıdır ) ve yetki (aykırılığın giderilmesi için gerekli iş, işlem çalışmaların yapılmasına olanak verecek nitelikte olmalıdır. ) vermek gerekir.

Taraflar talep etmemiş olsa bile Mahkeme re’sen bu hususu araştırmak zorundadır.

Tapu iptal ve tescil davasında, kat mülkiyetinin kurulmadığından sözederek %35 payın iptali istemi reddedilmiş ise de, kat irtifakı kurulması için gereken işlemlerin ve yetkilerin ne olduğu belirlenip, karşı davacıya yetki ve süre verilmeli, bu süre zarfında kat mülkiyeti kurulduğu takdirde, %35 payın, inşaatın hangi bölümlerine ait olduğu ve bu bölümlere isabet edecek tapu payları hesap ettirilip, keza %15 paya isabet eden bölümler ve paylar belirlendikten sonra tescil kararı verilmeli, aksi takdirde istem reddedilmelidir. … Mahkemece %15 paya isabet eden bölümler belirlenmeden ve yükleniciye yetki ve süre verilmeden istemin reddi doğru görülmemiştir (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 07.12.2009 tarih ve 2008/7953 E., 2009/6590 K. sayılı ilamı).

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü