İNŞAATI TAMAMLAMAYAN MÜTEAHİTTEN DAİRE ALAN KİŞİLERİN YAPMASI GEREKENLER

 

Müteahhit borcunu yerine getirmediği, inşaatı su basması seviyesinde terkettiği, başka bir anlatımla inşaatı yarıda bıraktığı, İnşaatın, Müteahhitten daire alan müdahillerce tamamlanarak %93 seviyesine getirildiği anlaşılmaktadır. müdahiller, Müteahhit yerine geçerek inşaatı tamamladığı ve arsa sahiplerinin de buna müdahalede bulunmadığı gözönüne alındığında yapılan imalatın Müteahhit adına yapıldığının ve müteahhittin talep edebileceği kadar hakkın müdahillerce talep edilebileceğinin kabulü gerekir. İnşaatın geldiği seviye itibariyle ileriye etkili feshin düşünülmesi doğru ise de eksik imalat, kira bedeli, iskân ruhsatı masrafları gibi inşaatın sözleşmeye uygun olarak tamamlanması için gerekli tüm masraflar teminat altına alınmadan ve birlikte ifa kuralı gözetilmeden bir kısım tapuların iptaline karar verilmesi doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece mahallinde uzman bilirkişilerden oluşan yeni bir bilirkişi kurulu marifetiyle keşif yapılarak inşaatın iskânı alınmış vaziyette eksiksiz tamamlanabilmesi için tüm masraf ile kira tazminatı bedellerinin belirlenmesi, belirlenen bu bedelin depo ettirilerek ya da bir veya birden fazla bağımsız bölümün bu bedellerin tahsili açısından teminat dairesi olarak tutulup kalanlar için tapu iptali tescil kararı verilmesi gerekir.

Yargıtay 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5206 K. 2018/3863 T. 2.7.2018

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü