Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde İnşaatın Süresinde Tamamlanmaması Sebebiyle Uğranılan Gecikme Tazminatina İlişkin Hükümler Sözleşmede Yoksa Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, mütahhit süresinde inşaatı bitiremezse, arsa sahipleri gecikmeden doğan zararlarının tazminini isteyebilir. Bu yasadan doğan bir haktır. Sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme tazminatı istenebilir.

ARSA SAHİBİ GECİKME TAZMİNATI OLARAK RAYİÇ KİRAYI NE SÜREYLE İSTEYEBİLİR?
Gecikme tazminatı yıllık dönemler halinde uygulanması gerekmektedir. teslimde ki gecikmenin birinci yılın sonunda enflasyon oranları, tüketici fiyat endeksi, altın ve döviz kurları, işçi ve memur maaş artış oranları, bilirkişi kurulunca hesaplanmalı, sözleşme konusu taşınmaz üzerinde keşif yapılarak arsa sahibine verilen bagımsız bölümler, inşaatın bulundugu çevre incelettirilmeli, gecikme tazminatı alım gücü saptanıp degerlendirilmelidir. Gecikme tazminatının parasal miktarı yukarıda bahsettim ilkelerle belirleneceği gibi tazminatın süresi hakim tarafından aynı kriterlerle belirlenir. Bu süre sınırsız olmaz.
Y15HD14.2.2011 4513/744 sy kararı

Bilindiği üzere, TBK 106. da düzenlenen gecikme tazminatı, taşınmaz kirası değildir. Olumlu zarardır. Taraflarca gecikme tazminatı tutarı kira parası gibi tanımlanıp gösterilmiş olsada kira parası sayılmaz. Çünkü TBK 248 uyarınca kira parası, kira sözleşmesi gereğince kiralayanın taşınmazı kullanabilme hakkına sahip olmak ödedği bedeldir.

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü