KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE GECİKME TAZMİNATI BELİRLENMEMİŞ OLSA DAHİ EN AZ AYLIK RAYİÇ KİRA SEVİYESİNDE TAZMİNAT İSTENEBİLİR

Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin 17.02.2020 tarihli kararında özetle , Davacı arsa sahibinin resmi sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme tazminatını istemesi mümkündür. Bu nedenle, mahkemece davacının kendisine geç teslim edildiğini iddia ettiği bağımsız bölümleri ile ilgili olarak … tarihli sözleşmeye göre inşaatın bitmesi gereken tarihin araştırılıp belirlenerek, varsa davacının teslim aldığı tarihe kadar rayiç kira bedellerinin bilirkişilerden alınacak ek rapor ile hesaplattırılıp, taleple bağlı kalmak kaydıyla karar verilmesi gerekirken, tazminat talebinin tümüyle reddine karar
verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.

1.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde resmi sözleşmede belirlenen teslim tarihinde borcunu ifa etmeyen yüklenici temerrüde düşer. Arsa payı sahibi/sahipleri temerrüde düşen yüklenici için , TBK125/1: Temerrüde düşen borçlu verilen süre içinde borcunu ifa etmemişse veya süre
verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.
Maddesine göre her zaman ifa ve gecikme tazminatı isteminde bulunabilir.

2. Gecikme tazminatının istenebilmesi için borçlunun kusuruyla hareket etmesi gerekir. Kusurun varlığı gecikme tazminatını isteyebilmenin ön şartıdır .Gecikme tazminatı resmi sözleşmede taraflarca belirlenebilir. Belirlenmesi durumunda bu miktar dikkate alınır fakat belirlenmese dahi direnime düşen taraftan tazminat istenilebilir. Bunun sebebi gecikme tazminatının her zaman alacaklı tarafından istenebilmesinin yasada öngörülmüş olmasıdır. Zaten kanunen tanınmış bir hak sözleşmede düzenlenmese dahi kullanılabilir.

3.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin geç teslimi nedeniyle pay sahipleri gecikilen süreler için söz konusu bağımsız bölümleri kullanmaktan mahrum kalmaktadırlar. Sözleşme düzenlenirken bu mahrumiyet için ödenecek tazminat belirlenebilir eğer belirlenmezse talep edilecek tazminatta aylık rayiç kira bedeli dikkate alınır. Kira bedeli talep edebilmek için sözleşmenin herhangi bir sebeple geçersiz ya da bozulmamış olması gerekir.Çünkü kira bedeli olumlu zararlar kapsamında istenilecek bir zarar türüdür ve olumlu zararların istenebilmesi için sözleşmenin geçerli olması gerekir. Rayiç kira bedelinin tespitinde bilirkişilerce oluşturulacak rapordan yararlanılır.Hakim tarafından hükmedilecek tazminat talebe bağlı olmak üzere en az bir aylık rayiç kira bedeli
kadardır.Sözleşmede belirlenen teslim tarihi ile fiili teslim tarihi arasında geçen sürede aylık rayiç kira bedeli dikkate alınarak tazminat hesaplaması yapılır.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Esas 2019/2372, Karar 2020/538 ve 17.02.2020 tarihli kararı

Av. İltan Ekmekçioğlu

Menü