KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE AYKIRI İMALAT YAPILMASI

TBK md 475’te eserin sözleşmeye aykırı imal edilmesi halinde iş sahibinin seçimlik hakları gösterilmiştir. Ancak taraflar arasında sözleşmede yer verilmese dahi yüklenici, özen ve sadakat sorumluluğunun gereği olarak işi imar mevzuatına, fen ve teknik kurallarına uygun yapmak zorundadır. Bu husus kamu düzeninden olup mahkemece gözetilmelidir. (1)

İşin fen ve imar kurallarına uygun yapılmadığı muhtelif bilirkişi raporlarınca tespit edilmesi ile birlikte, geri dönüşü çok zor veya mümkün olmayan zararların önüne geçebilmek amacıyla durdurma tedbiri alınabilir. Yüklenicinin tespit edilen bu aykırılığa devam etmesi halinde ise ayıba karşı tekeffül hükümlerinde olduğu gibi bu halde iş sahibinin fesih hakkı geriye etkili olup, sözleşmenin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması gerekir. (2)

Diğer yandan ise bir inşaatın onaylanmış projeye uygun ancak sözleşmeye ve ekindeki teknik şartnameye aykırı olması, yükleniciyi yine sorumluluktan kurtarmayacaktır.

Aykırılıktan dolayı eser sözleşmeyle ve teknik şartnameyle bağdaşmıyorsa, çok büyük bir fark veya başkalık varsa veya zararın tazminatla giderilmesi uygun olmayacak bir durum söz konusu ise o esere sözleşme konusu inşaat denmemeli, bir başka şey anlamında “aliud” denmelidir. İş sahibinin ise böyle bir esere razı olması beklenemez.

1- Yargıtay 15. HD. 25/01/1999 tarihli 1998/4289 E. 1999/115 K. sayılı kararı

2- Yargıtay 15. HD. 12/03/1980 tarihli 1980/268 E. 1980/613 K. sayılı kararı

Avukat iltan Ekmekçioğlu

Menü