KENTSEL DÖNÜŞÜM AMACIYLA YIKILAN BİNADA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTENEBİLİR Mİ?

Ortaklığın giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınmaz mallarda ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

TMK698 maddesinde”paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır, tapu kütüğüne şerh verilebilir. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunamaz” şeklinde düzenlenmiştir.

Binanın 6306 sayılı Yasa kapsamında yıkılması aynı kanunun 1. maddesinde kanunun amacının “afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek” olduğu belirtilmiştir. Dava konusu taşınmazın yıkılması sonrasında 6306 sayılı Yasanın 6. maddesi doğrultusunda 20.02.2014 tarihinde malikler kurulu toplantısı düzenlenmiş, yeni bir binanın yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda ortaklığın giderilmesi davası açılamayacaktır. #kentseldonusum #bagdatcaddesi

14. Hukuk Dairesi 2017/1069 2018/3083 17.04.2018

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü