KONKORDATO’DA SÜRELER

lİK.mad. SÜRE AÇIKLAMA
286/II 45 gün Konkordato talebine eklenecek bel­gelerden birisi olan mâli tabloların, başvuru tarihinden itibaren en fazla kaç gün öncesine ait olması gerektiği
287/1 Derhal Ticaret mahkemesinin, İİK. mad. 286’da öngörülen belgelerin eksik­siz olarak sunulmuş olduğunu sap­taması halinde, ne kadar sürede ge­çici mühlet kararı verebileceği
287/11 Makul süre Alacaklılardan biri tarafından kon­kordato işlemlerinin başlatılmasının talep edilmesi halinde, borçlunun 286. maddede belirtilen belge ve kayıtları mahkemeye sunması için mahkemece tayin edilecek süre
287/IV 3 ay ‘Geçici mühlet’ süresi
287/IV 2 aya kadar Mahkemenin ‘geçici mühlet süresini en fazla uzatabileceği süre
288/11 İlandan itibaren 7 günlük sure Alacaklıların ‘geçici mühlet kararına itiraz süresi
289/III 1 yıl Kesin mühlet süresi
289/IV Her ay en az bir kere Alacaklılar kurulunun toplantı süresi
289/V 6 aya kadar Kesin mühletin uzatılma süresi
293/11 10 gün içinde Konkordato talebinin reddine iliş­kin karara karşı, istinaf yoluna başvu­ru süresi
294/IV Geçici mühletin ilân tarihi Konkordatoda, takasın esas alına­cağı tarih
296/11 Herhangi bir zamanda Borçlunun taraf olduğu sürekli borç ilişkilerinin fesih tarihi
298/III 7 gün içinde Komiserin, rehinli mallara kıymet takdir edilmesi işlemine karşı ilgili­lerin yapacağı itirazın süresi
299 15 gün içinde Alacaklıların, alacaklarını bildirme süresi
301 15 gün sonra Komiserin, alacaklıları konkordato projesini müzakere etmek üzere top­lantıya davet süresi
302/VII 7 gün içinde Konkordatoya katılma süresi
302/VIII 7 gün içinde Komiserin, katılma süresinin biti­minden sonra ‘gerekçeli rapor’unu ti­caret mahkemesine sunma süresi
303/11 En az 10 gün önce Konkordatoya muvafakat eden ala­caklının, borçtan birlikte sorumlu olan kişilere, toplantı gün ve yerini önceden haber verme süresi
304/1 Kısa bir zamanda Ticaret mahkemesinin, konkordato hakkında karar verme süresi
304/1 En az 3 gün önce Konkordatoya itiraz edenlerin, itiraz sebeplerini ticaret mahkemesine -duruşmadan önce- bildirme süresi
304/11 En fazla 6 ay Konkordato mühletinin en fazla uza­tılma süresi
306/11 2 ayda bir Ticaret mahkemesince atanan kay­yımın, mahkemeye rapor verme süre­si
307/1 1 yılı geçmemek üzere Rehinli malların muhafaza altına alınması ve satışının ertelenme sü­resi
307/III l yılı geçmemek üzere Finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenme süresi
308b/I l ay içinde Alacakları itiraza uğramış olan ala­caklıların dava açma süresi
308e/II 10 gün içinde Konkordatonun kısmen feshi kara­rına karşı istinaf yoluna başvuru süresi
308e/II 10 gün içinde ‘Konkordatonun kısmen feshi karan’ hakkında istinaf mahkemesince veri­len karara karşı ‘temyiz yoluna baş­vuru süresi
308h/lII 7 gün Rehinli alacaklılarla yapılan müzake­reden sonra konkordatoya katılma sü­resi
309/III 6 ayı geçmek üzere İflâstan sonra konkordatoda müfli­sin mallarının paraya çevrilmesinin duracağı süre
309ç/I 7 gün Malvarlığının terki suretiyle kon­kordatoda tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı alacaklılar kuruluna yapılacak itirazın bağlı ol­duğu süre
309ç/I 7 gün Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar kurulunun kararlarına karşı yapılacak şikayetin bağlı olduğu süre
309g/II 6 ay Malvarlığının terki suretiyle kon­kordatoda tasfiye memurlarının, re­hinli alacaklıya, ‘rehinli malı paraya çevirmesi’ için yetki verdiği ‘yetki­lendirdiği’ süre
309h/I 10 gün Malvarlığının terki suretiyle kon­kordatoda tasfiye memurlarının dü­zenledikleri ‘pay cetvelinin, iflâs da­iresinde alacaklıların incelemesine hazır bulundurulduğu süre
309h/I 7 gün Malvarlığının terki suretiyle kon­kordatoda tasfiye memurlarının dü­zenledikleri ‘pay cetveline karşı şi­kayet süresi
309İ/II 5 yıl Malvarlığının terki suretiyle kon­kordatoda hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen payların âkibeti
309j/II 1 yıldan uzun süre Malvarlığının terki suretiyle kon­kordatoda tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi halinde tasfiye memurlarınca yapılacak işlem
Avukat iltan Ekmekçioğlu

 

 

Menü