MALA ZARAR VERME TCK 151-152

Mala zarar verme suçunun konusu başkasının taşınır veya taşınmaz malıdır. Söz konusu eşyanın fail tarafından yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesi halinde suçun meydana geldiği kabul edilmektedir. Kanunun tanımlamasına bakıldığında suçun konusunun taşınır veya taşınmaz fark etmeksizin herhangi bir eşya olabileceği ve seçimlik hareketle işlenebileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla suç ancak yıkma, yok etme, tahrip etme, bozma, kirletme fiilleri işlenerek işlenebilecektir.

Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında mala zarar verme suçuna göre değerlendirme yapılarak hükmolunur.

Suçun basit şekli şikâyete tabidir. Mağdur, faili ve fiili öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikâyet hakkını kullanmış olmalıdır. Keza suçun basit hali uzlaştırma prosedürüne tabiidir; taraflar arasında öncelikle uzlaştırma prosedürü uygulanmalı, uzlaşma sağlanamazsa soruşturma ve kovuşturma aşamalarına geçilmelidir. Soruşturma veya kovuşturma sırasında suçun nitelik itibariyle basit şeklinin işlendiğinin tespit edilmesi halinde, dosya uzlaştırma bürosuna intikal ettirilmelidir.

TCK 152’de mala zarar verme suçunun nitelikli hali sayılmıştır. Nitelikli hâl belirlenirken suça konu eşyanın niteliği, tahsis amacı ve kamu düzenini bozma ihtimali olan eylemler dikkate alınmıştır. Suçun nitelikli hali şikayete tabii değildir ve daha ağır cezayı gerektirir.

TCK 152;

 1. Mala zarar verme suçunun;
 2. a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
 3. b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
 4. c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
 5. d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
 6. e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 7. f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 8. g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 9. Mala zarar verme suçunun;
 10. a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
 11. b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
 12. c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.
 13. Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

TCK 167’de şahsi cezasızlık hali ve cezada indirim sebepleri düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçunun;

 1. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin
 2. Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
 3. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

 

Menü