Müteahhitlerin Yaptırması Gereken Bina Tamamlama Sigortasının Kapsamı

Maketten satış yapılan projelerde, Sigorta firması müteahhitte projenin ön ödemeli satışa konu kısmı için azami bir teminat limiti tahsis eder. Proje kapsamında, tüketicilere konut satışı yapılmasından sonra ise konut satış bedeli üst sınır olmak üzere her bir tüketici için, müstakil teminat senetleri düzenler. Müstakil teminat senetlerinin toplamı sigortacı tarafından satıcıya tahsis edilen azami teminat limitini teşkil eder.
Sadece banka kanalıyla yapılacak ödemeler teminat senedi kapsamındadır.
Taşınmazın kısmen bağlı kredi ile alınması halinde, kredi veren veya konut finansmanı kuruluşu tarafından sağlanan kredi tutarını aşan kısım teminat kapsamındadır.
Müteahhittin sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu tamamlayamaması, durumunda ödeme yapılır.
Yapılacak tazminat taleplerinin, rizikonun gerçekleşmesini müteakip 6 ay içinde ve her halükârda, poliçede kararlaştırılmışsa, ek bildirim süresi içinde yapılması gerekir.

Sigorta Teminat Dışı Kalan Haller;
1-Konut satışlarının yapıldığı sözleşmelerin kurallara aykırı yapılması ve noter onayında yapılmaması,
2-İnşaat firmasının projeye aykırı hareket etmesi ve kamu kurumlarının herhangi bir nedenden projeyi durdurması
3- İnşaat firmasının projeyi yaparken kurallara aykırı hareket etmesi ya da herhangi bir sebepten ötürü Kamu Kurumunun projeyi durdurma kararı alması
4- Tüketicinin sözleşmeden cayması veya dönmesi,
5- Dolaylı zararlar ile sözleşmede kararlaştırılmış cezai şart

6502 sy TKHK M42/2 maddesi uyarınca, Bina tamamlama sigortası kapsamında tüketicilere sağlanan tazminat, teminat, ve benzeri güvencelerin iflas veya tasfiye masasına dahil edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde haciz konulamayacağı, üzerine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir konulamayacağı kabul edilmiştir.
Sigorta Şirketleri, sigortalayacağı inşaat firmasının geçmiş tecrübelerini, mali yapısını detaylı inceleyerek poliçe düzenleyecektir. Sigorta Şirketi, inşaat firmasını riskli görür, projeyi bitiremeyeceğine karar verirse sigorta yapmayacak ya da ek teminatlar talep edebilecektir. Ayrıca, inşaat süresi içinde şirket, Sigorta Şirketine karşı yükümlülüklerini yerine getirmez, mali yapısını bozacak girişimler içinde bulunursa; Sigorta Şirketi sözleşmeyi sona erdirecek ve bunu Bakanlığa bildirecektir. Bu şekilde riskin en aza inmesi ve tüketicinin mağdur olmaması için inşaatın başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde Sigorta Şirketleri denetim görevini yürütecektir.

Menü