MÜTEAHHİTTİN KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN M2 DEN DAHA KÜCÜK DAİRE TESLİM ETMESİ ARSA SAHİBİNİN TAZMİNAT HAKKI

Bu duruma uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Dairelerin, kat karşılığı sözleşmede kararlaştırılan m2 den daha az imal edilmesi durumunda arsa sahibinin tazminat hakkı bulunmaktadır.

Taraflar arasında akdedilen 07.01.2010 tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin 1. ve 5. maddelerinde arsa sahibine ait dairelerin en az 100 m2 olarak yapılacağı, 2. maddesinde projelerin imar durumuna göre yüklenici tarafından hazırlanacağı düzenlenmiştir. Her ne kadar yapı ruhsatı aşamasında sözü edilen belgeler davacı arsa sahibi vekili tarafından imzalanmış ise de, yapı ruhsatı alma ve projeleri yapma yükümlülüğü sözleşmenin açık hükmü karşısında davalı yükleniciye ait olup, bu işlemlere davacı arsa sahibine vekâleten imza atan kişiye verilen vekaletnamede m2 düşüklüğünü onaylama hususunda açık bir yetki verilmediğinden davalı yüklenici eksik metrekare daire inşa etmesinden sorumludur. Ne var ki; yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda davacı arsa sahibine isabet eden dairelerin imar mevzuatı uyarınca 100 m2 olarak inşa edilip edilemeyeceği hususu tartışılmadığı gibi, dairelerin küçük yapılmasından kaynaklanan değer farkı alacağının da kamu ihalelerinde uygulanan…. Bakanlığın Yapı Yaklaşık Maliyetleri ne göre hesaplanması da doğru olmamıştır.

O halde mahkemece yapılacak iş; ilgili belediyesinden belediye işlem dosyasının da getirtilerek bilirkişi kurulundan söz konusu taşınmazda 100m2 daire yapılıp yapılamayacağı konusunda inceleme yaptırılması, eksik metrekare değerinin mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplattırılması için ek rapor almak, bozma öncesi raporda hesaplanan tutarı geçmemek suretiyle davalı yüklenicinin kazanılmış hak ilkesinin de gözetilmesinden ibaret olmalıdır.

15. Hukuk Dairesi         2018/1775 E.  ,  2018/2621 K    21.06.2018T

 

Avukat iltan Ekmekçioğlu

#yapıruhsatı #müteahhit #daire #inşaat #tazminat #ruhsat

Menü