Riskli Yapıların Yeniden İnşaası İçin Kmk Toplantısına Katılamayan Veya Toplantıya Katılıp Hayır Diyenlerin Yani 1/3 Kalanlarin Huhuki Durumu Neolacak

Bu durumda uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesine göre alınan kararlar noter vasıtası ile tebliğ edilecektir. Kararın tebliğden itibaren 15 gün içerisinde bu kararın kabul edilmesi bir kez daha 1/3 tekilerden istenecektir. Yine 15 gün içerisinde karar kabul edilmez ise Bakanlıkça tespit edilecek olan rayiç değerden az olmamak üzere arsa paylarının o taşınmazda ki diğer kat maliklerine açık arttırma sureti ile satışa çıkarılacağı, satışa çıkmaz ise bu arsa paylarının Bakanlıkça bedeli ödenmek kaydı ile Hazine adına satın alınacağı bildirilecektir.Buna göre 15 günlük süre verilen son ihtarname ekinde
A-2/3 ile karar alındığını belirtir bina ortak karar protokolü
B-2/3 ile imzalanmış 2/3’ün belirlediği esaslar dahilinde hazırlanmış kat karşılığı/hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi örneği veya hisse satışı kararı verilmişse yapılmış olan hisse satışlarının gösterir tapı kayıtları
C-Kat karşılığı veya hasılat paylaşımlı inşaat ve satış vaadi sözleşmeleri eklerinde yer alan kat planlan, vaziyet planlara, brüt-net metrekareleri gösterir proje, vekaletname örnekleri bulunması zorunludur.

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü