TAMAMLANMAMIŞ İNŞAAT TESLİM EDİLEBİLİR Mİ?

Tamamlanmamış işler inşaatın tamamına oranla ‘’önemli ve büyük eksiklikler’’ niteliğinde ise; özellikle işin hacmi, eksik kalan işlerin nitelik ve miktarı göz önünde tutulduğunda, iş sahibinin inşaatı ifa olarak kabul etmesi dürüstlük kurallarına göre kendisinden beklenmediği durumlarda , teslimin ve dolayısıyla ifanın gerçekleşmeyeceği kabul edilmelidir.Bu durumlara örnek verecek olursak; dairelerin sözleşmede belirtilenden küçük olması, 3+1 diye anlaşılan dairenin 2+1 teslim edilmesi gibi.

Eksik işler bedeli ihbar koşuluna ve ihbar süresine bağlı olmaksızın, teslim tarihinden başlayarak beş yıllık zamanaşımı süresinde (TBK md. 147/6 ) istenebilir. Teslim koşulu yapı kullanma izni alınması şartına bağlanmışsa , bu belge alınmadan ve alındığı bildirilmeden, bu şekilde teslim kanıtlanmadan , alacak istenebilir duruma gelmeyeceğinden, gözden geçirme ve bildirme yükümlülüğü başlamayacağından , zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz.1

İnşaat ‘’orta derecede eksik’’ ise , iş sahibin teslim sırasında açıkça görülen eksikliklere  sessiz kalmışsa ,yüklenicinin inşaat alanından ayrılmasına itiraz etmemişse , bozukluk bildiriminde bulunmamışsa , konuta yerleşmiş veya kiraya vermişse, teslim sırasında ödenmesi gereken ücreti kısmen de olsa ödemişse, teslimin (ifanın) gerçekleşmediğini öne sürmemelidir.

‘’Eksik bırakılan iş tamamlanan işe oranla çok küçük bir değer ve önem taşıyorsa’’ , iş sahibinin teslimi ifa olarak kabul etmeme hakkından söz edilemez. Bu tür eksikliklere karşın , yüklenicinin teslim iradesi, tek başına teslimin gerçekleşmesi için yeterlidir.

 

[1]Yargıtay 23. HD 27.11.2015, 3709/7638

Av. İltan EKMEKÇİOĞLU

 

Menü