ESER SÖZLEŞMELERİNDE FATURANIN İSPAT GÜCÜ NEDİR?

TTK’nın 23. maddesi gereğince, yüklenici tarafından iş sahibine tebliğ edilen faturanın kapsamının kesinleşmesi ve dolayısıyla iş sahibini bağlayıcı olabilmesi için fatura konusu işlerin yüklenici tarafından yapılarak davacıya teslim edilmiş olduğunun ve tebliğinden itibaren ( 8 ) gün içinde de faturalara davalı tarafından itiraz olunmadığının yasal delilerle yüklenici tarafça kanıtlanması gerekir.

O halde, faturalarda gösterilen işlerin yüklenici tarafından yapılarak iş sahibine teslim edilip edilmediğine ilişkin taraf delilerinin sorulup tesbiti ile belirlenmesi ve yerinde uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılmak suretiyle de faturalara konu tüm işlerin yapılmış olduğunun saptanması ve faturaların da yasaya uygun şekilde davalıya tebliğ edilmiş olmasına karşın yasal süresi içinde davalı tarafından itiraz olunmaması durumunda faturaların kesinleşmiş olduğu kabul edilerek asıl alacak tutarının davalı tarafından yapılan itirazın iptaline mahkemece karar verilmelidir.

Aksi halde ise; iş bedelinin yanlarca kararlaştırılmamış olduğu gözetilerek, BK’nun 366. maddesi hükmü gereğince davacı tarafından yapılan işlerin bedeli, uzman bilirkişiye inceleme yaptırılarak işlerin yapıldığı tarihteki piyasa rayiçlerine göre mahkemece belirlenip varılacak sonuca göre iş bedeli hakkında karar verilmelidir.

Y. 15. HD E. 2006/6537 K. 2007/6823 T. 31.10.2007

Avukat iltan Ekmekçioğlu

Menü