İNŞAAT HUKUKU UYGULAMASINDA Kİ BAZI KRİTERLER -2

1) PROJEYE VE İMAR MEVZUATINA UYGUN İNŞAAT YAPMA: Sözleşme olmasa bile müteahhit inşaatı imar mevzuatına uygun yapmak zorundadır.

2-) GECİKME TAZMİNATI: Kanundan (TBK. Md. 125/I) kaynaklanan bir hak olduğundan, Sözleşmede yer verilmemiş olsa bile, günün rayici esas alınarak hesap yapılabilir.

3-) MÜTEAHHİTTİN ÖZEN BORCU: Kanundan kaynaklanan bir borçtur (TBK. Md. 471).

4-) SÖZLEŞMENİN DEVRİ: Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi, ancak iş sahibinin onayı ile olanaklıdır (TBK. Md. 196 vd.)

5-) ARAÇ VE GERECİN TEMİNİ: Aksine anlaşma veya teamül yoksa, müteahhit, inşaatın meydana getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır (TBK. Md. 471/son).

6-) ÜCRETİN/ARSA PAYININ HAK EDİLMESİ: Arsa sahibinin bedel ödeme ve arsa payını devretme borcu, inşaatın teslimi anında muaccel olur (TBK. Md. 479/I). Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin ifasını isteyen tarafın, kendi borcunu ifa etmiş ya da ifasını önermiş olması gerekir (TBK. Md. 97).

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü