İnşaat Sözleşmelerinde Kar Kaybının Hesaplanma Yöntemi

Kâr kaybı Türk Borçlar Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesi hükümleri ve genel hükümleri arasında ayrı bir başlıkta düzenlenmemiştir. Kâr kaybı olumlu zarar kapsamındadır. … ve Yargıtay içtihatlarında da borçlanılan edimin ifa edilmemesi nedeniyle alacaklının uğradığı zarar, başka bir ifade ile sözleşme tam ve vaktinde ifa edilmiş olsa idi alacaklının mal varlığının ulaşacağı durum ile ifa edilmemesi nedeniyle mevcut durum arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.

Kesinti yöntemine göre davacı alt taşeronun sözleşme konusu olup yapılmayan işler nedeniyle mahrum kaldığı kâr, işin geri kalanının yaptırılmaması anında yaptırılmayan iş bedelinden alt taşeronun işin yaptırılmaması sebebiyle tasarruf ettiği malzeme ve işçilik bedelleri ile genel giderler ve bu süre içerisinde başka bir iş yapıp kazanç temin etmiş ise bu işten elde ettiği kâr veya başka bir iş bulmaktan kasten kaçınmış ise elde etmekten kaçındığı kârın düşülerek hesaplanmalıdır.

(Yargıtay 15 HD. 09.01.2016 gün 2015/5062 Esas, 2016/766 Karar; 03.03.2014 gün 2013/1894 Esas, 2014/1416 Karar; 27.03.2017 gün 2016/1750 Esas, 2017/1330 Karar ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.05.2010 gün 2010/14-244 Esas, 2010/260 Karar sayılı ilamları).

Menü