Eksik iş, sözleşme ve eklerine göre yapılması kararlaştırıldığı halde hiç yapılmayan iştir.

Ayıplı eser sözleşmede kararlaştırılan vasıfları veya olmasından vazgeçilmez bazı vasıfları taşımayan eserdir.

Eğer eser iş sahibinin beklediği amacı karşılamıyorsa kural olarak ayıplı yapıldığı kabul edilir. İş bedelinin tamamen ödenmesi durumunda eksik iş bedeli teslim anında itirazi kayıt ileri sürülmesine ve ayıp ihbarına gerek olmaksızın zamanaşımı süresince her zaman istenebilir. (1)

Ayıplı işlerle ilgili olarak;

Açık ayıplar yönünden BK’nın 359/I. maddesi gereğince, teslimden itibaren makul süresinde,

Gizli ayıplar yönünden de BK’nın 362/III. maddesi gereğince ayıbın ortaya çıkmasından itibaren derhal yükleniciye ayıp ihbarında bulunulması zorunludur.

15.HD. nin yerleşik içtihat ve uygulamalarına göre ayıp ihbarının yazılı olarak yapılması zorunlu olmayıp süresinde ayıp ihbarının yapıldığı her türlü delille ve tanık beyanıyla dahi kanıtlanabilir. ( 2 ).

 

1-  15.HD. 27.09.1988 gün 1988/92 E. 1988/3020 K. sayılı kararı

2- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 02.02.1979 gün 1977/11-393 Esas 1979/80 Karar, Daire’mizin 06.02.2002 tarih 2001/4689 Esas, 2002/546 Karar sayılı ilâmları

 

Menü