Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ek Sözleşmenin Şekli

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa payının intikalini de içerdiğinden noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır. Resmi şekilde yapılan bu sözleşmelerin değişikliğini içeren ek sözleşmelerin de aynı şekilde BK.nun 12. maddesi uyarınca resmi şekilde yapılmaları zorunludur. Yasal düzenleme bu şekilde olmasına rağmen, Yargıtay uygulamasında, aslının tabi olduğu şekil şartına uygun düzenlenmeyen ve bu nedenle geçersiz olan ek sözleşmelerin de tamamen ifa edilmeleri halinde geçersizliklerinin ileri sürülemeyeceği kabul edilmektedir.

Somut olayda ise, binanın iskan ruhsatı alınamadığı gibi, yasaya aykırı olarak yapılan dükkan hakkında da belediye encümenince alınmış yıkım kararı mevcuttur. Başka bir anlatımla, somut olayda resmi şekilde yapılmayan ek sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülemeyeceği bir ifa söz konusu değildir. Ani edimli olan eser sözleşmelerinde ifa, ya vardır, ya da yoktur. Kısmi ifa olamaz. Olayımızda, yüklenicinin ifasından bahsedilemeyeceğin den ek sözleşmenin geçerli sayılması kabul edilemez. ” T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2005/ 7490 Karar: 2007 / 115 Karar Tarihi: 17.01.2007

Menü