KONKORDATO GEÇİCİ MÜHLETİ NEDİR, NASIL VE NE ZAMAN VERİLİR VE NE GİBİ SONUÇLAR DOĞURUR?

Borçlunun konkordato talebi üzerine, İÎK. m. 286’daki (7101 s.K. m. 14’deki) belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olduğunu tesbit eden mahkeme, derhal geçici mühlet kararı verir. Borçlunun sunmuş olduğu belgelerin eksiksiz olup olmadığını mahkeme resen inceler ve karar verir. Bu inceme şekli bir incelemedir.

Borçlunun ‘konkordato talebi‘ üzerine mahkeme; İİK’nun 297 inci maddenin ikinci fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır (İİK. m. 287/1). Örneğin; mahkeme geçiçi mühlet kararı ile borçlunun tasarruf yetkisini kısıtlayabilir. Veya komiserin yazılı onayına tabı tutulabilir’ • Yine mahkeme benzer nitelikte bir tedbir karan alarak, borçlunun borçlarına, komiserin denetiminde kullanılabilen banka hesap numaralarına ödeme yapmalarını isteyebilir.

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti la iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi, beş ayı geçemez (ÎİK. m. 287/1V).

Borçlu, geçici mühlet boyunca, takip baskısından kurtulmuş olacak tasarruf yetkisini kural olarak devam ettirecek, komiserin onayıyla faaliyetini sürdürecek, borç doğuran işlemler yapabilecektir. Mahkeme borçlunun malvarlığının korunması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Geçici mühlet kararı, kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan  (İİK. mad. 288/1), borçlu hakkında icra takibi yapılamayacak yada var olanlar duracaktır. İİK 206 de ki imtiyazlı alacaklılar bundan aridir.

Menü