Ruhsatsız Veya Ruhsat Ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapılar Sebebiyle Verilecek Para Cezası Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Esaslar Nelerdir

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı yapıldığının bir tutanakla tespitinin gerektiği, bu tutanakta; ruhsata aykırı ya da aykırılıktan etkilenen alanın yüz ölçümü, inşaatın tamamlanıp tamamlanmadığı, kullanılıp kullanılmadığı gibi niteliği gereği yerinde tespiti gerektiren hususların açık bir şekilde belirtilmeli, binanın sınıf ve grubu, hisseli, kamuya veya başkasına ait parselde yapılıp yapılmadığı, sonradan dosya üzerinde yapılacak inceleme ile anlaşılabilecek ve açıklığa kavuşturulacak hususların tutanakta yer almamasının işlemi kusurlandırmayacağı, yapının mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit edip etmediği, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verip vermediği hususlarına dair olarak somut tespitlerin, tutanakta veya para cezasına dair işlemde belirtilmesinin gerektiği, bu tespitlerden sonra; yapı sınıfı ve grubu dikkate alınmak suretiyle maddede belirtilen miktar ile yapının alanının çarpılması sonucu temel ceza miktarının hesaplanacağı, bulunan bu miktarın belediye encümeni tarafından imar para cezası olarak verilecektir.

Menü