Arsa Payı Düzeltilmesi Davası

634 sayılı Kanunun 3. maddesine göre “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44. madde hükmü saklıdır.
somut olayda dava konusu taşınmazda 11/11/1978 olan kat mülkiyetine geçiş tarihinde malik olduğu, bağımsız bölümlerin değerinde ve dolayısıyla arsa paylarının tespitinde dikkate alınmayan bu nedenle arsa payları arasında orantısızlığa yol açan somut ve haklı nedenler ortaya konulamadığı kat mülkiyetinin kurulduğu tarihten bu yana geçen uzun süre içerisinde arsa paylarına herhangi bir itirazlarının olmadığının tespit edilerek mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı…Mahkemece davacı tarafın sırf kentsel dönüşüm nedeniyle binanın yeniden inşaasının söz konusu olması nedeniyle bu davayı iyiniyet kurallarına aykırı olarak açtıkları ve arsa payları oranında belirgin somut olgularla bir farklılığın alınan bilirkişi raporunda da bulunduğu belirtilmediğinden davanın reddine karar verilmiştir.
T.C YARGITAY 20.HD 2019/ 4409E 2019 / 6534K 12.11.2019T

Menü